Ανθρωποι που Αγαπήσαμε

 

    Image

 Ο Πραματευτής (το Χρηστάκη)

 Η Γητεύτρα (το Χαδούλη)

 Ο Μανώλης το Κάκαρο 

 Ο Κομνηνός ο προξενητής

 Ο Παπούς μου

 Η Γιαγιά μου

 Το δρόσισμα του Γέρου

 Ο Τούρκος Αγροφύλακας

 Το Παπτσέλι το πονηρό

 Ο Κοντσές και τα άλλα Βασιλικά

 Ο Χαραλάμπης ο ξενητευμένος 

 Ο Ζευγάς

 Η Θεούσα Αρικλειά

 Οι πρόσφυγες

  Σε είδανε τα μάτια μου δεν θέλουνε μαρτύρους